Piesaistot studentus un īstenojot dažādas radošas iniciatīvas, Āgenskalna tirgus varētu būt ne tikai tirgošanās placis, bet arī pieredzes apmaiņas un ideju pārneses vieta, ceturtdien vēsta laikraksts Dienas Bizness

Ārvalstu konsultanti, kas piesaistīti Eiropas Savienības (ES) pētniecības un inovāciju programmas Apvārsnis 2020 Marijas Sklodovskas-Kirī programmas Ilgtspējīgu vietu veidošana (SUSPLACE) ietvaros, izstrādājuši rekomendācijas par iespējamajiem finansējuma piesaistes modeļiem, attīstot jaunas privātās publiskās partnerības formas un sekmējot kultūrvēsturiski nozīmīgās vietas reputāciju un atpazīstamību. Šobrīd Āgenskalna tirgus attīstītāji SIA Kalnciema iela, kas ir ieguvusi tiesības to apsaimniekot 30 gadus, meklē optimālos tirgus attīstības scenārijus, ieklausoties konsultantu ieteikumos.

Lasi laikraksta Dienas Bizness šīs dienas numuru elektroniski!

Piedalīties programmā SIA Kalnciema iela ir uzaicinājis Latvijas Universitātes (LU) profesors Tālis Tisenkopfs, un uzņēmums tajā kā LU partneris piedalās kopš 2015. gada. Programmas laikā tiek īstenoti vietrades projekti Kalnciema kvartāls un Āgenskalna tirgus, stāsta SIA Kalnciema iela pārstāve Una Meiberga. Šoruden projekta ietvaros rīkots zinātniski – praktisks seminārs ar mērķi veidot diskusiju, rast ieteikumus un rīcībpolitikas priekšlikumus Āgenskalna tirgus ilgtspējīgai attīstībai un radošai revitalizācijai. Seminārā meklēti risinājumi trīs lieliem attīstības izaicinājumiem – kā attīstīt jaunas privātās publiskās partnerības formas un veidot sadarbību lokālā un nacionālā līmenī, kā veidot Āgenskalna tirgus identitāti, sekmējot kultūrvēsturiski nozīmīgās vietas reputāciju un atpazīstamību, un kādi varētu būt ilgtspējīgas vietas finansējuma modeļi. 

Sadarbību ieteikts sākt lokālā un nacionālā līmenī, pēc tam paplašināt, iesaistot starptautiskus sadarbības partnerus un ieinteresētās puses. Sadarbībai attīstoties un sadarbības partneru lokam paplašinoties, ieteicams regulāri pārskatīt kopējo vīziju, sadarbības formas un modeļus. Kā nozīmīgi sadarbības partneri tiek definētas Pārdaugavā esošās augstskolas, piemēram, RSU, Rīgas Tehniskā universitāte un topošais Latvijas Universitātes akadēmiskais centrs Torņakalnā.

Āgenskalna tirgus var būt kā kopēja tikšanās vieta un starpaugstskolu projektu attīstības platforma, kurā iespējams īstenot ar apmācību saistītus projektus, vasaras skolas, zinātnes inkubatorus u.c. Rekomendēts attīstīt dažādus pakalpojumus studentiem, tostarp ārvalstniekiem, kuru skaits turpina pieaugt. Konsultanti iesaka izveidot iesaistīto pušu sadarbības platformu un izveidot pārvaldības modeli ar vadības grupu, konsultatīvo padomi vai valdi un neatkarīgu profesionāli/procesu ierosinātāju (facilitator) vadībā. Tāpat nepieciešama demokrātiska diskusija ar visām iesaistītajām pusēm un kopīgās vīzijas formulēšana.

Ieteikts sadarboties ar starptautiskām organizācijām un līdzīgām iniciatīvām citās valstīs, piemēram, Slow Food kustību, Organic Farmers organization, Fair Trade, jo tās var izrādīties noderīgas ideju pārnesē un pieredzes apmaiņā, produktu izvēles kritēriju formulēšanā, vietas zīmološanā, informācijas izplatīšanā, pārrobežu projektu attīstīšanā u.c. Kā papildu finansējuma avots varētu būt pūļa finansējums un ziedojumu piesaiste, Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF), Kohēzijas fonds, banku aizdevumi un sponsoru piesaiste. Kā papildu aktivitātes finansējuma piesaistei tiek minētas telpu īre korporatīviem pasākumiem, nakts tirgus, koncerti, kā arī brīvprātīgo vai studentu piesaiste noteiktu uzdevumu veikšanai vai projektu īstenošanai.

Tiek apsvērtas arī dažādas alternatīvās aktivitātes, piemēram, atjaunojamās enerģijas ražošana, reklāmas vietu tirdzniecība, dažādu pakalpojumu attīstīšana – kafejnīca, restorāns, deju zāle, sporta komplekss, velosipēdu īre, kurpnieku darbnīca, frizētava, slidotava, suvenīru tirdzniecība u.c. Āgenskalna tirgus varētu būt piemērota vieta jaunuzņēmumu attīstīšanai, ideju un tehnoloģiju inkubatoriem.

Visu rakstu Platforma jaunuzņēmumiem lasiet 8. novembra laikrakstā Dienas BiznessLasi laikrakstu Dienas Bizness elektroniski!

Abonējiet, lai saņemtu laikrakstu ik dienu.