Atkritumu poligona Getliņi apsaimniekotājs SIA Getliņi EKO ir noslēdzis Rīgas pilsētas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas publiskās-privātās partnerības procedūru un par konkursa uzvarētāju atzinis CREB Rīga, informē Getliņi EKO pārstāve Linda Vītola-Barānova.

Piedāvājumus procedūras 2. kārtā iesniedza divas kandidātu apvienības: sadzīves atkritumu pakalpojumu sniedzēju SIA Clean R un SIA ECO Baltia vide izveidotā kapitālsabiedrība CREB Rīga, un SIA  Pilsētvides serviss un SIA Lautus izveidotā personu apvienība Pilsētvides serviss un Lautus. Atbilstoši publiskās-privātās partnerības procesam, konkursa uzvarētājs veidos kopuzņēmumu ar SIA Getliņi EKO, lai nodrošinātu Rīgas sadzīves atkritumu apsaimniekošanu un investīcijas turpmākos 20 gadus.

Projekta īstenošanas ietvaros paredzēta šādu aktivitāšu īstenošana:

• 12 šķiroto atkritumu savākšanas laukumu ierīkošana;

• Transportlīdzekļu parka nomaiņa un regulāra atjaunošana, nodrošinot, ka visā līguma darbības laikā tiek izmantoti transportlīdzekļi, kas nav vecāki par 8 gadiem;

• Pazemes tipa konteineru uzstādīšana Vecrīgā un tās apkārtnē;

• Sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktu ierīkošana, nodrošinot ap 2500 punktu un to pieejamību iedzīvotājiem;

• Nojumju uzstādīšana konteineru novietnēs, kur ir vismaz 3 konteineri;

• Konteineru parka nomaiņa.

Konkursa uzvarētāja piedāvājums paredz, ka visiem pilsētas iedzīvotājiem 20 gadu periodā tiks nodrošināts vienots pakalpojums ar vienotu tarifu, neatkarīgi no pilsētas rajona, attāluma liīdz poligonam u.c. faktoriem. Pakalpojuma cena 2019. gada nogalē būs 17,38 eiro/m3,bez PVN, savukārt vidējā pakalpojuma cena 20 gadu griezumā būs 20,38 eiro bez PVN par 1 m3 sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, kas ilgtermiņā nodrošina izdevīgu un prognozējamu cenu Rīgas iedzīvotājiem. Turklāt, iedzīvotājiem tiks nodrošinātas ērtas sadzīves atkritumu šķirošanas iespējas, kas ļaus līdz pat 20% un vairāk samazināt nododamo nešķiroto atkritumu apjomu. Pretendenta piedāvātā pakalpojuma cena jau šobrīd ir zemāka kā virknē Latvijas novadu un pilsētu. Cenas izmaiņas līguma darbības laikā ir iespējamas vien dažos, stingri reglamentētos gadījumos: 1) mainās nodokļu likmes, t.sk. DRN likme, PVN likme, atkritumu noglabāšanas tarifs poligonos, 2) mainās degvielas cenas, 3) atbilstoši valsts inflācijas koeficientam, 4) notiek būtiskas izmaiņas normatīvajos aktos, kas maina pakalpojuma sniedzēja pienākumus.

Lielākās investīcijas Rīgas atkritumu apsaimniekošanas sistēmā paredzētas jau tuvāko 2 gadu laikā. Visas investīcijas jāīsteno 7 gadu periodā, lai Rīgā izveidotu sistēmu un infrastruktūru, kas ļauj pilsētai un Latvijai sasniegt Eiropas Savienības izvirzītos mērķus atkritumu apsaimniekošanā un pārstrādē līdz 2025. un 2030. gadam.

Paredzamā privātā partnera īstenoto investīciju sadale:

• 1.- 2. projekta gads: 81% jeb 22,3 milj. eiro, pamatinvestīcijas visas infrastruktūras izveidei.

• 2.-3. projekta gads: 4,86 milj. eiro, atkritumu dalītās vākšanas iespēju palielināšana, sagatavošanas reģenerācijai jaudas.

• 4.-7. projekta gads: 285 tūkst. eiro, bioloģiskās atkritumu savākšanas konteineru iegāde.

• 7.-20. projekta gads: investīcijas sistēmas uzturēšanā un modernizācijā, sabiedrības izglītošanā, investīciju atguves laiks.

Līgums ar uzvarētāju tiks slēgts pēc visu ar iepirkuma procedūru saistīto formalitāšu noslēgšanas atbilstoši normatīvajam regulējumam. Pretendenti pieņemto lēmumu var apstrīdēt 10 dienu laikā, iesniedzot iesniegumu Iepirkumu uzraudzības birojā.

Jau vēstīts, ka 2018.gada jūlija beigās «Getliņi EKO» izsludināja konkursu, lai atrastu privāto partneri Rīgas pilsētas sadzīves atkritumu apsaimniekošanai publiskai-privātai partnerībai. Projekta izpildes laikā, kas ir 20 gadi no līguma spēkā stāšanās dienas, plānotais finansējums investīcijās ir 507,6 miljoni eiro.

Projekta mērķis ir attīstīt Rīgas pilsētas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmu. Projektā plānota atkritumu dalītās vākšanas infrastruktūras izveide, kas ietver sadzīves atkritumu savākšanu, transportēšanu un sagatavošanu pārstrādei.