Ir sperti būtiski soļi būvniecības nozares sakārtošanai. Šis transformācijas process ne vienmēr ir patīkams, bet ticis ilgi gaidīts un ir svarīgs ikvienam, kam rūp drošība, ilgtspējība un caurspīdība. 

Uzraudzības stiprināšana ir viens no šo virsmērķu sasniegšanas stūrakmeņiem. Uzraudzības iestādes nav veidotas ar mērķi patikt, bet gan palīdzēt nozarei sakārtoties, attīrīties, attīstīties.

Latvijas būvniecības nozare ir balstīta uz sertificētiem būvspeciālistiem un viņu profesionālo kompetenci, jo tikai sertificēti būvspeciālisti ir tie, kuri var nodrošināt drošu, kvalitatīvu un ilgtspējīgu būvniecību.

Pēdējos gados īpaša uzmanība tiek vērsta uz būvspeciālista profesionālās darbības izvērtēšanu, kas ietver ne tikai formālu profesionālās kvalifikācijas pārbaudi, bet arī veikto darbu atbilstības novērtēšanu pēc būtības. Šobrīd Latvijā šo funkciju nodrošina 10 sertificēšanas institūcijas, tai skaitā Būvniecības valsts kontroles birojs, kas piešķir patstāvīgās prakses tiesības būvekspertīzes specialitātē.

Būvniecības informācijas sistēma sabiedrībai ir nodrošinājusi pieeju informācijai par visiem sertificētajiem būvspeciālistiem, kā arī par pieņemtajiem lēmumiem attiecībā uz viņu profesionālo kompetenci gadījumos, kad ir konstatēti profesionālās darbības pārkāpumi. Šobrīd Latvijā ir 6831 sertificēts būvspeciālists, no tiem 150 – būvekspertīzes specialitātē. Savukārt attiecībā uz 20 būvspeciālistiem ir pieņemti lēmumi par profesionālās darbības pārkāpumiem, tai skaitā profesionālo ētikas principu neievērošanu.

Būvprojekta ekspertīzes mērķis ir sniegt izvērtējumu par būvprojekta tehniskā risinājuma atbilstību normatīvo aktu un tehnisko noteikumu prasībām. Tas ir neatkarīgs būvprojekta vērtējums, kas nodrošina «četru acu principu» un kalpo kā mehānisms, lai identificētu būtiskas būvprojekta risinājumu neatbilstības, kas var apdraudēt sabiedrības drošību. Ņemot to vērā, likumdevējs ir skaidri noteicis, ka eksperts nevar piedalīties ne būvprojekta izstrādes, ne būvniecības procesā, jo netiks ievērots eksperta neatkarības un neietekmējamības princips, tiks apdraudēta eksperta slēdziena objektivitāte. Likumdevējs ir arī paredzējis, ka gadījumos, kad ir konstatētas ievērojamas būvprojekta risinājumu neatbilstības attiecībā uz būtisko būvei izvirzīto prasību izpildi, piemēram, mehānisko stiprību un stabilitāti vai ugunsdrošību, ekspertam ir jāinformē par šiem gadījumiem attiecīgās institūcijas, kas savas kompetences ietvaros var pieņemt lēmumus attiecībā uz būvspeciālista profesionālās kvalifikācijas izvērtēšanu, būtisku neatbilstību gadījumos pat atņemot būvspeciālistam patstāvīgās prakses tiesības attiecīgajā darbības sfērā.

Pasūtītājam ir tiesības saņemt no projektētāja kvalitatīvu būvprojektu neatkarīgi no eksperta piesaistes. Ir jāizbeidz prakse, ka pasūtītājs maksā dubultā par projekta izstrādi – no sākuma projektētājam, no kura sagaida kvalitatīvu risinājumu, bet rezultātā saņem normatīvo aktu prasībām neatbilstošu būvprojektu, un pēc tam ekspertam, kurš būvprojektu pilnveido, par savu ieguldījumu, loģiski, pieprasot attiecīgu samaksu. Pēdējā laikā būvniecības nozarē pārāk vispārīgi tiek diskutēts par būvprojektu kvalitāti. Birojs ar mērķi risināt šo problēmu, stiprinot uzraudzību un identificējot konkrētus gadījumus, kad būvprojektu risinājumi neatbilst būtiskajām būvēm izvirzītajām pamatprasībām, aicināja savus sertificētos būvspeciālistus pēc pirmreizējās būvprojekta pārbaudes rīkoties normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Proti, informēt gan Būvniecības valsts kontroles biroju, gan Ekonomikas ministriju par konstatētajām būtiskajām neatbilstībām projekta risinājumos. Tas tiek darīts ar mērķi identificēt tos būvspeciālistus, kuri nespēj savas profesionālās kompetences ietvaros nodrošināt atbilstošu būvprojekta kvalitāti. Sadarbība starp būvprojekta izstrādātāju un ekspertu ir atbalstāma, bet ne ar mērķi piesegt projektētāja pieļautās kļūdas. Pēc informācijas nodošanas attiecīgajām iestādēm turpmākā sadarbība starp būvprojekta izstrādātāju un ekspertu ir pieļaujama un atbalstāma. Bet nedrīkst pieņemt, ka sākotnēji nekvalitatīvi izstrādāti būvprojekti ir norma. Pasūtītājam nav jāmaksā divreiz. Un arī jāatceras, ka nekvalitatīvais būvprojekts maksā dārgi, ne tikai runājot par laiku un resursiem, bet arī par sabiedrības drošību – kļūdas var maksāt cilvēku dzīvības.

Aicinu katru būvniecības procesa dalībnieku apzināties savu būtisko lomu un ieguldījumu kvalitatīvas un drošas būvniecības nodrošināšanā, nepieļaujot situācijas, kas liktu pamatoti apšaubīt sertificētu būvspeciālistu kompetenci, ekspertu neatkarību un sniegto pozitīvo ekspertīzes atzinumu objektivitāti. Mūsu durvis vienmēr ir atvērtas nozarei. Ikviens būvniecības procesā iesaistītais ir mūsu sadarbības partneris, un esam allaž gatavi atklātai un konstruktīvai diskusijai!

Abonējiet, lai saņemtu laikrakstu ik dienu.