Starptautisko biznesa pakalpojumu centru asociācija “ABSL Latvia” piedāvā līdzfinansēt mācību organizēšanu darbinieku kvalifikācijas celšanai eksporta nozarē strādājošajiem. 

Atbalsts būs pieejams tādu profesionālo kompetenču attīstībai kā programmēšana, svešvalodu zināšanas, projektu vadība, loģistika un citām. 

Finansējuma piešķiršana notiks ERAF atbalsta programmas ietvaros. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 1,5 miljoni eiro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsta apjoms 600 000 eiro apmērā.

Šīs atbalsta programmas mērķis ir starptautiskajiem biznesa pakalpojumu centriem (SBPC) un saistītajiem nozaru uzņēmumiem nodrošināt darbinieku prasmju pilnveidošanas mācības, lai sekmētu tehnoloģisko inovāciju ieviešanu un darbaspēka produktivitātes paaugstināšanu.

“Ņemot vērā nozares izaugsmes un paplašināšanās perspektīvas nākotnē, piesaistot šim reģionam arvien jaunus investorus, darbaspēka kompetenču attīstība ir tikusi izvirzīta kā viena no prioritātēm asociācijas līmenī un šobrīd pie tā aktīvi strādājam, domājot arī par papildus finansējuma iespējām valsts un pašvaldību līmenī,” skaidro Monta Geidāne, “ABSL Latvia” izpilddirektore. 

“Jāatzīst, ka daļa nozares uzņēmumu izvēlas neiesaistīties ES līdzfinansētās atbalsta programmās, jo nereti tās paredz apjomīgu darbu pie projekta saistīto dokumentu un atskaišu sagatavošanas. Šīs atbalsta programmas ietvaros lielāko daļu administratīvos pienākumus veiks nozares asociācija, lai palīdzētu uzņēmumiem koncentrēties uz svarīgāko - mācību procesa veiksmīgu realizēšanu,” teic izpilddirektore.

Viņa norāda, ka profesiju pārstāvji, kuri šobrīd palikuši bez darba un kurus potenciāli būtu iespējams apmācīt darbam intelektuālo pakalpojumu eksportā, ir viesmīlības nozarē strādājošie, pārdošanas speciālisti, arī kultūras nozarē nodarbinātie, tomēr nav izslēgts, ka arī citu profesiju pārstāvji varētu potenciāli pārkvalificēties.

Noteicošās prasmes, lai Latvijas iedzīvotājs varētu pretendēt darbam nozarē ir angļu valodu zināšanas un digitālās prasmes, kas nozīmē spēju ātri apgūt jaunas informāciju sistēmas, ar kurām ikdienā nāksies strādāt. Pārējās nepieciešamās kompetences uzņēmumi ir gatavi paši iemācīt. Pēc NVA datiem, vairāk nekā 20% bezdarbnieku ir augstākā izglītība, kas nozīmē, ka šī darbspējīgo grupa būtu relatīvi viegli pārkvalificējama darbam intelektuālo pakalpojumu eksportā. 

! "Noteikti ceram arī uz ārzemēs dzīvojošo latviešu vēlmi atgriezties dzimtenē, sniedzot iespēju ātri pārkvalificēt darbam SBPC, kas nozīmē ne tikai konkurētspējīgu atalgojumu, bet arī iespēju no Rīgas strādāt globālā līmenī ar visu pasauli," pauž M.Geidāne. 

Asociācijas izpilddirektore stāsta, ka SBPC nozare spējusi veiksmīgi turpināt darbību arī Covid-19 krīzes laikā, ņemot vērā, ka visa ikdienas darbība tiek veikta tiešsaistes režīmā. "Uzņēmumi spējuši pilnībā pārorientēties uz attālinātu darbu, nodrošināt tehnisko aprīkojumu darbam no mājām. Arī šobrīd liela daļa nozares darbinieku strādā attālināti un paredzams, ka lielākā daļa nodarbināto birojos varētu atgriezties tikai vasaras noslēgumā. Šajā gadījumā ERAF atbalsts īsti nav vērtējams kā instruments, lai mazinātu krīzes radīto ietekmi uz nozari. 

! Krīzes laikā nozare spēja pierādīt, ka arī nelabvēlīgos apstākļos tā pilnībā spēj turpināt darbību un pat jaunu darbinieku atlases procesus. 

Nozarē nodarbināto atalgojums ir vidēji par 43% lielāks nekā tautsaimniecībā, kas nozīmē, ka valstiskā līmenī būtu jāveicina šīs nozares attīstība Latvijā. Intelektuālo pakalpojumu eksportā galvenā prasība ir augsti kvalificēts darbaspēks. Gluži šobrīd nevaram apgalvot, ka cilvēki, kas absolvē augstskolas ir pilnībā gatavi darbam nozares uzņēmumos, darba devējiem joprojām ir jāiegulda resursi, lai izglītotu un ievadītu jaunos darbiniekus darba gaitās," pauž M.Geidāne. 

Lai uzņēmums varētu pretendēt uz ERAF līdzfinansējumu darbinieku mācībām, tam jāatbilst atbalsta programmas noteiktajiem kritērijiem un to darbībai jābūt sasaistāmai ar nozares definīciju, kas nosaka, ka sektora uzņēmumiem ir jādarbojas, galvenokārt, eksporta tirgos, sniedzot profesionālos pakalpojumus tādās jomās kā uzskaitvedība, grāmatvedība, audits un revīzija, finanšu vadība, datu apstrāde, informācijas tehnoloģiju konsultācijas, programmēšana, cilvēkresursu administrēšana, klientu apkalpošana, konsultēšana nodokļu un juridiskajos jautājumos, iepirkumu procesu administrēšana un citas.

Projekta ietvaros plānots iesaistīt vairāk kā 25 uzņēmumus un apmācības nodrošināt vairāk kā 402 darbiniekiem. Projektu plānots īstenot līdz 2022. gada 31 .decembrim. “ABSL Latvia” ERAF atbalsta programmas ietvaros paredz segt saistītās izmaksas no 30% līdz 70% apmērā.