Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) un AS BlueOrange Bank ir noslēgusi administratīvo līgumu par tiesisko attiecību noteikšanu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas (NILLTFN) likuma piemērošanas jomā, lai panāktu uzlabojumus bankas iekšējās kontroles sistēmas darbībā, informē FKTK.

Līgumā paredzēts piemērot bankai soda naudu 1,25 miljonu eiro apmērā.

Parakstot administratīvo līgumu, FKTK un banka ir vienojušās par izlīgumu, lai izbeigtu FKTK ierosināto administratīvo lietu par FKTK pārbaudēs konstatētajiem pārkāpumiem 2016. un 2017. gadā – Banka nav ievērojusi NILLTFN likuma un FKTK izdoto normatīvo noteikumu prasības, piemēram, nav pievērsusi pietiekamu un īpašu uzmanību klientu savstarpēji saistītiem darījumiem, kuriem šķietami nav ekonomiska mērķa, un nav nodrošinājusi savlaicīgu un kvalitatīvu klientu padziļinātās izpētes veikšanu un izpētes rezultātu dokumentēšanu, kā arī nav nodrošinājusi aizdomīgu darījumu konstatēšanu un savlaicīgu ziņojumu sniegšanu Kontroles dienestam. FKTK ieskatā bankas pieļautie pārkāpumi ir vērtējami kā būtiski, turklāt Banka iepriekš ir sodīta par pārkāpumiem NILLTFN jomā.

FKTK priekšsēdētājs Pēters Putniņš: «Banku uzraudzības procesā šogad prioritāte ir bijusi risku samazināšana. Kopš gada sākuma situācija Latvijas banku sektorā ir radikāli mainījusies, to apliecina sektora statistiskie rādītāji par riskanto klientu noguldījumu apjoma kritumu mūsu bankās. Ir jāturpina arī līdzšinējās biznesa prakses transformācija, lai sasniegtu patiešām pārliecinošas kontroles līmeni, tādējādi mēs nodrošināsim arī valsts kopējā riska līmeņa samazināšanos šajā jomā.»

Administratīvajā līgumā puses ir vienojušās par paredzētajiem turpmākajiem pasākumiem, ko Banka apņemas noteiktajos termiņos pilnībā izpildīt, lai pilnveidotu NILLTFN iekšējās kontroles sistēmu. Savukārt FKTK uzraudzīs, vai banka pilda noteiktās apņemšanās līgumā noteiktajos termiņos un noteiktajā apjomā.

Maksimālais piemērojamais sods par šādiem pārkāpumiem ir 10% no bankas kopējā gada apgrozījuma, kas būtu 3 694 216 eiro. Nosakot bankai piemērojamās soda naudas apmēru, FKTK ņēma vērā, ka banka pēc savas iniciatīvas izstrādāja pasākumu plānu pārbaudē konstatēto trūkumu novēršanai un līguma noslēgšanas brīdī bija izpildījusi pasākumu plānā noteiktos uzdevumus, kā arī iesniedza detalizētu informāciju par veiktajiem un plānotajiem ieguldījumiem informācijas sistēmās un tehnoloģijās un darbinieku kvalifikācijas celšanā, tāpat jāņem vērā, ka, slēdzot administratīvo līgumu, soda naudas apmērs vienmēr tiek samazināts par 50%. Ņemot vērā Bankas pausto apņēmību veikt pasākumus iekšējās kontroles sistēmas uzlabošanā, sadarbību, kā arī, salīdzinot soda apmēru ar citām kredītiestādēm par līdzīgiem pārkāpumiem (veida, apjoma, smaguma ziņā), kā arī to, ka 2019. gadā banka ir paredzējusi veikt papildu ieguldījumus NILLTFN riska pārvaldībai, FKTK piemērotais sods bankai ir samazināts līdz minētajiem 1 246 798 eiro.