Satversmes tiesas (ST) 2. kolēģija 2019. gada 26. martā ierosinājusi lietu grozījumu Patērētāju tiesību aizsardzības likumā 1. panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 105.pantam, informē ST priekšsēdētājas palīdze Ketija Strazda.

2018. gada 4. oktobra likuma «Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā» 1. panta pirmā daļa paredz izteikt Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 8. panta 2.3daļu šādā redakcijā: «(23) Par šā panta 2.2 daļā minētajām prasībām neatbilstošām uzskata tādas kredīta kopējās izmaksas patērētājam, kuras pārsniedz 0,07 procentus dienā no kredīta summas. Kredīta kopējo izmaksu ierobežojumu patērētājam nepiemēro tādiem patērētāju kreditēšanas līgumiem, kurus noslēdzot kredīta devēja glabāšanā kā nodrošinājums nododama kāda lieta un saskaņā ar kuriem patērētāja atbildība ir ierobežota tikai ar ieķīlāto lietu.»

Lieta ierosināta pēc sabiedrības ar ierobežotu atbildību «Ondo» pieteikuma. Pieteikuma iesniedzēja atbilstoši saņemtajai licencei nodarbojas ar patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanu. Pieteikuma iesniedzēja uzskata, ka apstrīdētā norma, kas stāsies spēkā 2019. gada 1. jūlijā un kurā tiek noteikts ierobežojums maksimālajai procentu likmei dienā no aizdevuma summas, liegs iespēju saņemt pienācīgu kapitāla lietošanas maksu par izsniegtajiem aizdevumiem. Apstrīdētā norma būtiski samazināšot pieteikuma iesniedzējas ienākumus un tādējādi liegs tai iespēju turpināt komercdarbību izvēlētajā jomā.

Pieteikuma iesniedzējs pauž uzskatu, ka apstrīdētajā normā ietvertais pamattiesību ierobežojums nav noteikts ar pienācīgā kārtībā pieņemtu likumu, jo tas neesot pienācīgi apsvērts. Lai arī šī pamattiesību ierobežojuma leģitīmais mērķis varētu būt aizsargāt citu cilvēku tiesības un nodrošināt sabiedrības labklājību, tomēr tas nav samērīgs. Proti, apstrīdētajā normā noteiktais ierobežojums neesot piemērots šā mērķa sasniegšanai. Turklāt likumdevējs neesot arī apsvēris personas pamattiesības mazāk ierobežojošu līdzekļu piemērošanu. Tādējādi pieteikuma iesniedzēja norāda, ka apstrīdētā norma neatbilst Satversmes 1. pantā nostiprinātajam tiesiskās paļāvības principam un ierobežo Satversmes 105. pantā nostiprinātās tiesības uz īpašumu.

 «Ondo.lv ir ilgtermiņā plānojis savu uzņēmējdarbību un paļāvies uz spēkā esošā regulējuma stabilitāti. Tomēr likumdevēja pieņemtie lēmumi un paredzētais pārejas periods, lai komersanti varētu veikt komercdarbību atbilstoši apstrīdētajai normai, ir acīmredzami nesamērīgi,» norāda AS «4finance» izpilddirektors Gvido Endlers.

Vienlaikus, pieņemot apstrīdēto normu, Likumdevējs nav paredzējis kompensējošu mehānismu attiecībā pret tiem komersantiem, kurus tiešā veidā skar apstrīdētais regulējums.

Savukārt Satversmes 105. pants aizsargā īpašuma tiesības. Tiesības veikt komercdarbību ir ar Satversmes 105. pantu aizsargāta īpašuma tiesība, un Ondo.lv savā pieteikumā ST ir pamatojis, ka normas spēkā stāšanās brīdī uzņēmumam vairs nebūs iespējams turpināt līdzšinējo komercdarbību. Līdz ar to no LR Satversmes 105. panta izriet, ka PTAL grozījumi ierobežo Ondo.lv īpašuma tiesības.

Lai īpašuma tiesību ierobežojums tiktu uzskatīts par atbilstošu Satversmei, ir jākonstatē, ka tas ir pieņemts atbilstošā kārtībā un atbilst citiem kritērijiem, piemēram, tam jāatbilst samērīguma principa prasībām.

«Mēs esam pamatojuši, ka apstrīdētā norma nav pieņemta pienācīgā kārtībā, jo pirms tās pieņemšanas likumdevējs nav veicis pienācīgu izvērtējumu un analīzi par šīs normas saturu, iespējamo ietekmi uz komersantiem, patērētājiem, gan uz tautsaimniecību kopumā. Likumdevējs nav izvērtējis šādas tiesību normas atbilstību Satversmei, neskatoties uz izteiktajiem pamatotajiem iebildumiem. Turklāt esam pamatojuši, ka apstrīdētais regulējums neatbilst samērīguma principa prasībām un rada nesamērīgu tiesību aizskārumu,» uzsver Endlers.

Kā norāda Endlers, ST pieņemtais lēmums par lietas ierosināšanu liecina, ka Ondo.lv gadījumā sniegtie iebildumi un argumenti ir pietiekami nopietni un vērā ņemami, lai izvērtētu likumdevēja pieņemto PTAL grozījumu atbilstību Satversmei.

Satversmes tiesa ir uzaicinājusi Saeimu līdz 2019. gada 27. maijam iesniegt Satversmes tiesai atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.

Lietas sagatavošanas termiņš ir 2019. gada 26. augusts. Par lietas izskatīšanas procesa veidu un datumu tiesa lemj pēc lietas sagatavošanas.