Vidzemes rajona tiesa nolēmusi ir pieņēmusi lēmumu apstiprināt AS "Valmieras stikla šķiedra" tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna grozījumus, liecina uzņēmuma paziņojums "Nasdaq Riga".

Grozījumi plānā veikti ar mērķi nodrošināt sabiedrības ilgtspējīgu saimniecisko darbību, kā arī veicināt stabilu naudas plūsmu, kas ir priekšnosacījums tam, lai Sabiedrība varētu pilnībā norēķināties ar visiem kreditoriem.

2019. gada 18. oktobrī Vidzemes rajona tiesa apstiprināja TAP pasākumu plānu, kā arī nolēma īstenot sabiedrības TAP, termiņu nosakot divus gadus no 2019. gada 18. oktobra.

Patlaban sabiedrībai ir radušās īslaicīgas finansiālās grūtības ar apgrozāmo līdzekļu pietiekamību, kā rezultātā uzņēmums nav spējīgs izpildīt apstiprināto plānu pilnā apmērā. Prognozējamo sabiedrības produkcijas ražošanu pilnā apjomā, uz ko bija balstīta saimnieciskās darbības prognoze, ietekmēja stikla kausēšanas krāsns rekonstrukcija. Sabiedrība veica plānā paredzētos maksājumus visiem nenodrošinātajiem kreditoriem un panāca vienošanos ar nodrošinātājiem kreditoriem par plānā 4. un 5. mēnesī paredzēto pamatsummas maksājumu atlikšanu uz 2021. gada 31. oktobri.

Sabiedrība nespēj īstenot plānā paredzēto apņemšanos ne vēlāk kā līdz 2020. gada 31. martam pārdot tai piederošās kapitāla daļas ASV meitas sabiedrībā un/vai nodrošināt tās ieķīlātās mantas atsavināšanu un/vai piesaistīt finanšu līdzekļus no trešajām personām par kopējo naudas summu, kas nav mazāka par 35 000 000 eiro, plānā paredzēto apņemšanos līdz 2020. gada 31. martam nodrošināt papildus naudas līdzekļu piesaisti 5 000 000 eiro apmērā, kā arī nespēj veikt galvenā prasījuma maksājumus nodrošinātiem kreditoriem ikmēneša 500 000 eiro maksājuma apmērā.

Līdz ar to uzņēmums skaidro, ka nebūs iespējams veikt plānā paredzētos galvenā prasījuma maksājumus nodrošinātiem kreditoriem ikmēneša 500 000 eiro maksājuma apmērā, kā arī galvenā prasījuma maksājumu nodrošinātajiem kreditoriem 35 000 000 eiro apmērā un nodrošināt plānā noteiktos papildus finanšu līdzekļus sabiedrībai 5 000 000 eiro apmērā.

Uzņēmums skaidro, ka ASV meitas sabiedrības mantas atsavināšanas procesā tikai 2020. gada marta sākumā tika parakstīts mantas pārdošanas līgums. Mantas pārdošanas darījuma izpilde ir atkarīga no ASV tiesas apstiprinājuma noslēgtajam darījumam, kuru plānots saņemt 2020. gada aprīlī. Līdz ar to naudas līdzekļi no ASV meitas sabiedrības mantas nevar tikt iegūti līdz TAP plānā noteiktajam 2020. gada 31. martam.

Tāpat tiek skaidrots, ka sākotnējā TAP plānā ietvertais naudas plūsmas pārskats, tai skaitā plānotie saimnieciskās darbības ieņēmumi tika balstīti uz uzņēmuma iepriekšējo gadu vidējiem saimnieciskās darbības rādītājiem, tomēr tirgū notikušo iepriekš neparedzēto izmaiņu dēļ saimnieciskās darbības ienākumi faktiski ir mazāki par sākotnēji plānotiem. Turklāt nav paredzams saimnieciskās darbības ieņēmumu būtisks pieaugums turpmākos pārskata periodos.

Sabiedrības saimnieciskās darbības nodrošināšanai un produkcijas ražošanai pilnā apjomā TAP ietvaros ir nepieciešams veikt saimnieciskajai darbībai svarīga aprīkojuma – produkcijas ražošanas/ stikla kausēšanas krāsns - rekonstrukcijas darbus līdz 2020. gada beigām. Ievērojot attiecīgo izdevumu segšanai nepieciešamo stabilo naudas plūsmu, kompānija ir vienojusies ar nodrošinātajiem kreditoriem par galveno prasījumu maksājumu atlikšanu uz laiku pēc plāna izpildes, TAP īstenošanas laikā maksājot atlīdzību par nodrošināto kreditoru tiesību ierobežošanu TAP laikā, kā arī komisijas maksu par spēkā esošo galvojumu izmantošanu.

Produkcijas ražošanas/stikla kausēšanas krāsns - rekonstrukcijas darbi prasīs ievērojamas investīcijas, tādēļ efektīvai rekonstrukcijas darbu norisei uzņēmumam būs nepieciešams līdz 2020. gada 30. novembrim piesaistīt finansējumu līdz 10 000 000 eiro, uzņemoties papildus saistības.