Valdībā otrdien apstiprināja grozījumus valsts atbalsta piešķiršanas kārtībā Meža attīstības fonda atbalstam nozares attīstībai 1,337 miljonu eiro apmērā, lai veicinātu meža zinātnisko izpēti, meža īpašnieku apmācību, kā arī meža nozares dalībnieku un sabiedrības informēšanu par nozares attīstību, informēja Zemkopības ministrija (ZM).

Ministrijas pārstāvji norāda, ka no kopējā finansējuma meža attīstības prioritāro zinātnisko projektu īstenošanai plānots novirzīt 477 000 eiro. Projekti paredz meža nekoksnes produktu un to devuma Latvijas tautsaimniecībā izvērtējumu, kā arī mežsaimniecības vadlīniju, kas tuvas Latvijas apstākļiem un dabai, izstrādi. Plānots pētīt arī egļu astoņzobu mizgrauža masveida savairošanās ietekmi uz meža apsaimniekošanu un koksnes resursu ieguvi, kā arī koksnes plātņu produktu ražošanas dinamiku Latvijā. Par finansējumu īstenos arī citus meža nozares projektus.

Konkrētiem meža nozares atbalsta un attīstības projektiem, tostarp gada balvas "Zelta čiekurs" konkursa organizēšanai, skolēnu izglītības projektiem, "Meža dienu" norisei un citiem informējošajiem pasākumiem paredzēts novirzīt 288 000 eiro.

Tāpat ZM pārstāvji skaidro, ka Meža attīstības fonda finansējums paredzēts arī vairākām mērķprogrammām, kuru īstenošanai pretendenti var pieteikties konkursa kārtībā. Meža nozares profesionālās un augstākās izglītības attīstībai ir novirzīti 20 000 eiro, zinātnisko pētījumu mērķprogrammai - 30 000 eiro, skolēnu un interešu pulciņu izglītības pasākumiem un programmām - 80 000 eiro, konferenču, izglītojošu pasākumu, nozares informācijas publiskošanai atvēlēti 25 000 eiro, savukārt projektiem plašsaziņas līdzekļos - nepilni 173 000 eiro.

Zinātnisko projektu realizēšanai var pieteikties Zinātnisko institūciju reģistrā iekļautas zinātniskas iestādes, izglītības projektu īstenošanai - biedrības, nodibinājumi vai izglītības iestādes, kuras īsteno meža nozares izglītības programmas. Pārējo attīstības projektu un mērķprogrammu realizēšanai var pieteikties fiziskas vai juridiskas personas, kuras izpilda noteikumu prasības.

Meža attīstības fonds dibināts 2001.gadā, to pārvalda ZM izveidota Meža attīstības fonda padome, bet lēmumu pieņemšanā un līdzekļu sadalē līdzdarbojas konsultatīvā padome, kas nodrošina finansējuma izlietojuma atklātumu un veicina sabiedrības interešu ievērošanu.
Noteikumi "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 26.aprīļa noteikumos Nr. 265 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība meža nozares attīstībai"" stāsies spēkā nākamajā dienā pēc to publikācijas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".