Smiltenes novada pašvaldības domes sēdē apstiprināta iecere par vēja parka "Augstkalni" būvniecību. 

Paredzētās darbības ietvaros plānots izbūvēt 17 vēja elektrostaciju parku Smiltenes novada Launkalnes un Drustu pagastos.

Pirms atbalsta paredzētajai darbībai - vēja elektrostaciju parka "Augstkalni" būvniecībai - pašvaldība saņēmusi projekta attīstītāja SIA "WPR2" iesniegumu ar lūgumu akceptēt paredzēto darbību. Iesniegumam pievienots Vides pārraudzības valsts biroja atzinums par to, ka "WPR2" sagatavotais ziņojums par ietekmes uz vidi novērtējumu ir atbilstošs. Tāpat atzinumā norādītas prasības, kuras projekta attīstītājam jāievēro attiecībā uz būvniecību, ietekmi uz ainavu un kultūras mantojumu, drošību un vides risku pārvaldību, troksni un vibrāciju, mirguļošanas efektu un apēnojumu, bioloģiskās daudzveidības ietekmēšanu.

Pēc saņemtā atzinuma par ietekmes uz vidi izvērtējumu secināts, ka, ievērojot ziņojumā paredzētos kritērijus, kas izslēdz negatīvu ietekmi uz vidi, iespējama ne vairāk kā 17 vēja elektrostaciju izbūve.

SIA "WPR2" informē, ka provizoriski paredzēts vēja elektrostaciju būvniecību uzsākt 2024.gada rudenī. Būvniecības ilgums - no 18 līdz 22 mēnešiem.