460 miljoni eiro Baltijas uzņēmumiem

Finanses
2022. gada 1. decembris 18:27

EIB grupa, kuras sastāvā ir Eiropas Investīciju banka (EIB) un Eiropas Investīciju fonds (EIF), ir izsniegusi garantiju AS “Citadele banka”, lai atbalstītu jaunu aizdevumu nodrošināšanu uzņēmumiem visās trīs Baltijas valstīs. 

Šī ir pirmā EIB grupas šāda veida vienošanās ar AS "Citadele banka", kas nodrošinās kapitāla prasību atvieglojumu bankai un ļaus tai piešķirt vismaz 460 miljonus eiro papildu aizdevumos un līzingos uzņēmumiem Baltijā nākamajos trīs gados. 

Ņemot vērā pašreizējās ekonomiskās vides un ģeopolitiskās situācijas nenoteiktību, šī vienošanās ir īpaši gaidīta un apliecina EIB grupas kā pretcikliska investora statusu.

20 % aizdevumu novirzot “zaļajiem” projektiem, šis darījums veicinās vietējās tautsaimniecības zaļo pārkārtošanos un palīdzēs mazināt kopējās siltumnīcefekta gāzu emisijas. Vienlaikus AS “Citadele banka” saņems konsultatīvo atbalstu mehānisma Green Gateway satvarā ar Eiropas Investīciju konsultāciju centra starpniecību apmācības, rīku un rokasgrāmatu izstrādes un darbvietā sniegta atbalsta veidā, lai kāpinātu bankas spēju apzināt un novērtēt “zaļos” projektus, kā arī ziņot par tiem.

AS “Citadele banka” valdes priekšsēdētājs Johans Akerbloms (Johan Akerblom) paskaidroja: “Mēs redzam, ka Baltijas uzņēmēji vēlas turpināt savu attīstības plānu īstenošanu, un šis darījums veicinās mūsu spēju turpmākajos gados nodrošināt šiem klientiem vajadzīgo finansējumu, īpaši atbalstot viņu pāreju uz zaļo ekonomiku.”

“Mēs, EIB, esam gandarīti parakstīt šo vienošanos ar Citadeli, jo tā palīdzēs paplašināt aizdevumus vietējiem uzņēmumiem Baltijas valstīs,” sacīja EIB viceprezidents Tomass Ūstros (Thomas Östros). “Mazie uzņēmumi un vidējas kapitalizācijas sabiedrības ir nozīmīga ekonomikas daļa, un mēs esam cieši apņēmušies uzlabot to piekļuvi finansējumam un atbalstīt kapitāla tirgu attīstību šajā reģionā. Mēs ar nepacietību gaidām, kad varēsim atbalstīt daudz vairāk mazo un vidējo uzņēmumu Igaunijā, Latvijā un Lietuvā.”

EIF galvenais izpilddirektors Alēns Godārs (Alain Godard) piebilda: “EIF ir ļoti gandarīts sadarboties ar Citadeli un EIB, lai nodrošinātu Baltijas MVU papildu piekļuvi finansējumam. EIF zināšanas investīciju un strukturēšanas jomā apvienojumā ar EIB līdzekļu izmantošanu sekmēs finansējuma piedāvājumu šajā reģionā, ļaujot tūkstošiem Eiropas uzņēmumu investēt savā izaugsmē un attīstībā vidējā termiņā un ilgtermiņā.”

Šis ir EIB grupas otrais vērtspapīrošanas darījums Baltijas valstīs. Saskaņā ar pirmo vienošanos tika atbalstīti papildu aizdevumi un līzinga darījumi MVU un vidējas kapitalizācijas sabiedrībām visās trīs Baltijas valstīs vismaz 660 miljonu eiro vērtībā.

Eiropas Investīciju banka (EIB) ir Eiropas Savienības ilgtermiņa aizdevumu institūcija, kuras īpašnieces ir ES dalībvalstis. EIB grupa ir pieņēmusi Klimata bankas ceļvedi, lai izpildītu tās vērienīgo plānu desmitgadē līdz 2030. gadam atbalstīt investīcijas klimatrīcības un vidiskās ilgtspējas jomā 1 triljona eiro apmērā, kā arī līdz 2025. gadam panākt, ka vairāk nekā 50 % EIB finansējuma tiek veltīti klimatrīcībai un vidiskajai ilgtspējai. Šā ceļveža satvarā visas EIB grupas jaunās operācijas no 2021. gada sākuma tiek pielāgotas Parīzes nolīguma mērķiem un principiem.

Eiropas Investīciju fonds (EIF) ir daļa no Eiropas Investīciju bankas grupas. Tā galvenais mērķis ir atbalstīt Eiropas mikrouzņēmumus, mazos un vidējos uzņēmumus (MVU), palīdzot tiem piekļūt finansējumam. EIF izstrādā un pilnveido riska un izaugsmes kapitāla, garantiju un mikrofinansēšanas instrumentus, kas ir īpaši paredzēti šim tirgus segmentam. Tādējādi EIF palīdz sasniegt galvenos ES politikas mērķus, tādus kā konkurētspēja un izaugsme, inovācija un digitalizācija, sociālā ietekme, prasmes un cilvēkkapitāls, klimatrīcība un vidiskā ilgtspēja, u. c.