Saeima šodien galīgajā galīgajā lasījumā pieņēma Informācijas par ieņēmumiem un ienākuma nodokļiem atklāšanas likumu, kas nosaka plašāk publiskot komercsabiedrību ienākuma nodokļu informāciju.

Finanšu ministrijā iepriekš skaidroja, ka jaunā likuma mērķis ir palielināt korporatīvo pārredzamību un uzlabot publisko kontroli par komercsabiedrību ienākuma nodokļu informāciju, nodrošinot starptautisku koncernu (grupu) un atsevišķu komercsabiedrību publiskus pārskatus par ieņēmumiem, ienākuma nodokļiem un saimniecisko darbību rezidences valstī un sadalījumā pa nodokļu jurisdikcijām neatkarīgi no koncerna galvenās mātes sabiedrības reģistrācijas vietas.

Likumā ir iekļauts galvenās mātes sabiedrības pienākums sagatavot, iesniegt un publiskot pārskatu par ienākuma nodokļiem, ja saskaņā ar konsolidētā finanšu pārskata datiem attiecīgā koncerna (grupas) konsolidētie ieņēmumi divus pārskata gadus pēc kārtas (gan kārtējā, gan iepriekšējā pārskata gadā) galvenās mātes sabiedrības bilances datumā pārsniedz 750 miljonus eiro.

Šāds pienākums būtu jābeidz piemērot, ja divus pārskatu gadus pēc kārtas minētie ieņēmumi vairs nepārsniedz attiecīgo apmēru. Uz šādu galveno mātes sabiedrību būtu atkal jāattiecina ziņošanas pienākums, ja tā ieņēmumi atkal divus pārskata gadus pēc kārtas pārsniedz attiecīgo apmēru.

Tāpat atsevišķām komercsabiedrībām būs pienākums sagatavot, iesniegt un publiskot pārskatu par ienākuma nodokļiem, ja saskaņā ar finanšu pārskata datiem tās ieņēmumi divus pārskata gadus pēc kārtas (gan kārtējā, gan iepriekšējā pārskata gadā) bilances datumā pārsniedz 750 miljonus eiro. Atbilstīgi šāds pienākums būtu jābeidz piemērot, ja divus pārskatu gadus pēc kārtas minētie ieņēmumi vairs nepārsniedz attiecīgo apmēru. Uz šādu atsevišķo komercsabiedrību būtu atkal jāattiecina ziņošanas pienākums, ja tā ieņēmumi atkal divus pārskata gadus pēc kārtas pārsniedz attiecīgo apmēru.

Meitas sabiedrībai, kura ir vidēja vai liela sabiedrība, būs pienākums pieprasīt informāciju no galvenās mātes sabiedrības un sagatavot, iesniegt un publiskot pārskatu par ienākuma nodokļiem, bet gadījumā, ja minētā galvenā mātes sabiedrība nesniedz visu informāciju, kas nepieciešama pārskata par ienākuma nodokļiem sagatavošanai, meitas sabiedrībai ir pienākums sagatavot, iesniegt un publiskot paziņojumu, kurā norāda, ka minētā galvenā mātes sabiedrība nav darījusi pieejamu visu informāciju, kas nepieciešama pārskata par ienākuma nodokļiem sagatavošanai.

Filiālei, kuras neto apgrozījums katrā no diviem pēdējiem pārskata gadiem (gan kārtējā, gan iepriekšējā pārskata gadā) pārsniedz astoņus miljonus eiro būs pienākums iesniegt un publiskot atsevišķas komercsabiedrības vai starptautiskā koncerna (grupas), kuras radniecīgās sabiedrības filiāle tā ir, galvenās mātes sabiedrības pārskatu par ienākuma nodokļiem.

Tāpat noteikts personas vai personu, kuras pilnvarotas pārstāvēt attiecīgo dalībvalsts vai trešās valsts komercsabiedrību darbībās, kas saistītas ar filiāli, pienākums pieprasīt, lai minētā galvenā mātes sabiedrība vai atsevišķā komercsabiedrība sniedz visu informāciju, kas nepieciešama pārskata par ienākuma nodokļiem sagatavošanai, gadījumā, ja filiālei nav pieejama informācija par galvenās mātes sabiedrības vai atsevišķās komercsabiedrības ieņēmumiem, ienākuma nodokļiem un saimniecisko darbību rezidences valstī un sadalījumā pa nodokļu jurisdikcijām vai tās sagatavotais pārskats par ienākuma nodokļiem.

Savukārt Valsts ieņēmumu dienestam būs pienākums pārbaudīt, vai pārskats par ienākuma nodokļiem un attiecīgā gadījumā meitas sabiedrības paziņojums vai filiāles paziņojums ir publiskots attiecīgajā šā likumprojekta subjekta tīmekļvietnē, atbilstoši likumā noteiktajai kārtībai.

Tāpat Saeima šodien galīgajā lasījumā pieņēma arī saistītos grozījumus Revīzijas pakalpojumu likumā.